ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
N

native file format (εγγενής διαμόρφωση αρχείου)

Όταν δημιουργείτε ένα αρχείο (π.χ., μια εμπορική επιστολή ή μια εικόνα) σε ένα πρόγραμμα, το αρχείο αυτό αποθηκεύεται με κωδικούς που λένε στο πρόγραμμα πως να εμφανίσει, εκτυπώσει, και επεξεργαστεί το αρχείο. Κάθε πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύνολο κωδικών, που καλείται διαμόρφωση. Η διαμόρφωση με την οποία ένα πρόγραμμα αποθηκεύει αρχεία καλείται εγγενής διαμόρφωση. Ορισμένα προγράμματα μπορούν να αποθηκεύσουν αρχεία σε διαφορετικές διαμορφώσεις, ώστε να μπορείτε να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία σε προγράμματα που δεν αναγνωρίζουν την εγγενή διαμόρφωση.

 

natural language (φυσική γλώσσα)

Κάθε γλώσσα, Αγγλικά, Γαλλικά ή Ελληνικά, που ομιλείται από ανθρώπους, σε αντίθεση με μια τεχνητή γλώσσα, σαν την BASIC ή την Fortran, που είναι γλώσσες με τις οποίες οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους υπολογιστές.

 

natural recalculation(φυσικός επανυπολογισμός)

Υποθέστε ότι είστε ιδιοκτήτης ενός συνεργείου αυτοκινήτων και θέλετε να βρείτε πόσα σας χρωστά ένας πελάτης. Πρώτα, πρέπει να βρείτε το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήσατε. Κατόπιν θα πολλαπλασιάσετε τον αριθμό των ωρών που εργαστήκατε, επί το ωρομίσθιό σας. Κατόπιν θα προσθέσετε το κόστος ανταλλακτικών και τα εργατικά και θα προσθέσετε τον φόρο στο σύνολό τους. Δεν θα προσθέσετε πρώτα τους φόρους. Πρέπει δηλαδή να κάνετε τους υπολογισμούς με μια συγκεκριμένη σειρά.

Το ίδιο ισχύει για τα λογιστικά προγράμματα. Τα περισσότερα προγράμματα σας επιτρέπουν να καθορίσετε την σειρά με την οποία θέλετε να γίνουν οι υπολογισμοί:φυσικός, κατά γραμμές ή κατά στήλες. Με τον φυσικό επανυπολογισμό, το πρόγραμμα κάνει τους υπολογισμούς με ένα λογικό τρόπο. Αν ένας υπολογισμός χρειάζεται το αποτέλεσμα από ένα άλλο υπολογισμό, ο πρώτος υπολογισμός γίνεται πρώτα, όπως θα το κάνατε και μόνοι σας. Με τον υπολογισμό κατά γραμμές, οι τύποι υπολογίζονται από αριστερά προς τα δεξιά σε κάθε γραμμή, ανεξάρτητα από την λογική σειρά με την οποία πρέπει να γίνουν οι υπολογισμοί. Με υπολογισμό κατά στήλες, οι τύποι υπολογίζονται από πάνω προς τα κάτω σε κάθε στήλη. Οι περισσότεροι άνθρωποι σπανίως χρησιμοποιούν την μέθοδο κατά γραμμές ή κατά στήλες.

 

near - letter quality (NLQ) (ποιότητα παραπλήσια της γραφομηχανής)

Με τους περισσότερους εκτυπωτές, μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα της εκτύπωσης. Μπορείτε να επιλέξετε χαμηλή ποιότητα για ένα πρόχειρο αντίγραφο και ποιότητα παραπλήσια της γραφομηχανής για το τελικό έγγραφο. (Η πρόχειρη ποιότητα είναι συνήθως ταχύτερη και σας εξοικονομεί μελανοταινία.)Η υψηλή ποιότητα καλείται ποιότητα γραφομηχανής, επειδή είναι κατάλληλη για εκτύπωση εμπορικών επιστολών. Η εκτύπωση χαμηλής ποιότητας καλείται πρόχειρη, επειδή είναι κατάλληλη για πρόχειρες εκτυπώσεις. Ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα υπάρχει η ποιότητα παραπλήσια της γραφομηχανής.

 

nested (ένθετη)

Στον προγραμματισμό και στην ανάπτυξη μακροεντολών, μπορείτε να ενθέσετε ένα σύνολο εντολών μέσα σε ένα άλλο σύνολο. Υποθέστε ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνολο εντολών (π.χ., το σύνολο Χ) που να λέει στο πρόγραμμα να ανοίξει ένα αρχείο, να το εκτυπώσει και να το κλείσει. Τώρα υποθέστε ότι έχετε ήδη ένα σύνολο εντολών (το σύνολο Υ) για εκτύπωση του αρχείου. Αντί να επαναλάβετε τις εντολές του συνόλου Υ στο σύνολο Χ, μπορείτε να εισάγετε μια εντολή ένθεσης στο Χ, που να λέει στο πρόγραμμα να πάει στο σύνολο Υ, να εκτελέσει τις εντολές και μετά να επιστρέψει στο σύνολο Χ.

 

NetBIOS (σύστημα βασικής εισόδου/εξόδου δικτύου)

Ακρωνύμιο των λέξεων Network Basic Input/Output System. Ένα σύνολο κανόνων τους οποίους πρέπει να ακολουθούν οι εφαρμογές όταν χρησιμοποιούνται σε δίκτυα που συνδέουν υπολογιστές συμβατούς με ΙΒΜ, οι οποίοι εργάζονται στο DOS, UNIX ή στο OS/2. Οι κανόνες έχουν κυρίως σχέση με τονέλεγχο της κυκλοφορίας των εισερχομένων και εξερχόμενων δεδομένων ανάμεσα σε υπολογιστές. Το NetBIOS είναι αόρατο σε αυτούς που χρησιμοποιούν το δίκτυο και είναι σημαντικό μόνο αν γράφετε ένα πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί σε δίκτυο.

 

NetWare

Το κορυφαίο λειτουργικό σύστημα δικτύου για υπολογιστές συμβατούς με ΙΒΜ. Η οικογένεια των προϊόντων NetWare από την Novell περιλαμβάνει το NetWare 286(την σειρά NetWare 2.x), που υποστηρίζει δίκτυο μέχρι και 100υπολογιστών, και το NetWare 386 (την σειρά NetWare 3.x), που μπορεί να χειριστεί δίκτυο με 250 υπολογιστές. Τα προϊόντα NetWare είναι δημοφιλή για δίκτυα με PC, με Macintosh, OS/2 και VAX, λόγω της αξιοπιστίας τους, της συμβατότητας με άλλα λειτουργικά συστήματα και της προσαρμοστικότητάς τους σε πολλούς τύπους διασύνδεσης δικτύων. Βλ. επίσης local area network και networkoperating system.

 

network (δίκτυο)

Δύο ή περισσότεροι υπολογιστές συνδεδεμένοι με ένα ειδικό δεσμό επικοινωνίας. Οι υπολογιστές σε δίκτυο συνδέονται συνήθως με καλώδια υψηλής απόδοσης. Σε ένα δίκτυο τοπικής περιοχής (ΔΤΠ), οι συνδεδεμένοι υπολογιστές βρίσκονται σε ένα γραφείο ή σε ένα κτίριο (Βλ. δίκτυο τοπικής περιοχής).Σε δίκτυα ευρείας περιοχής (ΔΕΠ), οι συνδεδεμένοι υπολογιστές μπορούν να απέχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα (Βλ. δίκτυο ευρείας περιοχής).

 

network administrator(διαχειριστής δικτύου)

Ένα άτομο που διαχειρίζεται το δίκτυο. Ένα τυπικό δίκτυο συνδέει πολλά άτομα και τους υπολογιστές τους με ένα κεντρικό υπολογιστή. Έτσι το σύστημα γίνεται τρωτό. Αν ένας χρήστης σβήσει τα δικά του αρχεία, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Αν ένα αρχείο κοινής χρήσης σβηστεί από το δίκτυο, αυτό είναι κοινό πρόβλημα. Οπότε τα δίκτυα απαιτούν από τους διαχειριστές τους να ελέγχουν και να προστατεύουν το σύστημα. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για εγκατάσταση προγραμμάτων στο δίκτυο, για ανάθεση συνθηματικών σε χρήστες και για έλεγχο της προσπέλασης διαφόρων αρχείων. Μπορεί επίσης να παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε νέους χρήστες που μαθαίνουν πως να χρησιμοποιούν το δίκτυο.

 

network operating system (λειτουργικό σύστημα δικτύου)

Όπως ένας προσωπικός υπολογιστής χρειάζεται ένα λειτουργικό σύστημα για να του λέει πως να λειτουργεί, οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο χρειάζονται ένα άλλο σύνολο εντολών που να τους λένε πως να εργάζονται μεταξύ τους, πως να επικοινωνούν, πως να μοιράζονται αρχεία, ποιος θα χρησιμοποιήσει πρώτος τον εκτυπωτή, κλπ. Ορισμένα λειτουργικά συστήματα δικτύου, σαν το NetWare 286, στην ουσία αντικαθιστούν το λειτουργικό σύστημα ενός προσωπικού υπολογιστή, ενώ άλλα συνυπάρχουν με το λειτουργικό σύστημα ενός χρήστη.

 

network server (υποτελής δικτύου)

Ένας κεντρικός υπολογιστής σε ένα δίκτυο με τον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι άλλοι υπολογιστές(που καλούνται σταθμοί εργασίας). Ο υποτελής δικτύου είναι συνήθως ένας δυνατός υπολογιστής με μεγάλο σκληρό δίσκο που εκτελεί διαχειριστικά προγράμματα για το δίκτυο. Οι υποτελείς περιέχουν τα προγράμματα και τα αρχεία που μοιράζονται οι διάφοροι σταθμοί εργασίας.

 

newspaper columns (στήλες εφημερίδας)

Πολλά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και επιτραπέζιας έκδοσης σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε το κείμενό σας σε στενές στήλες, όπως στις εφημερίδες. Τα προγράμματα διαμορφώνουν το κείμενο αυτόματα έτσι ώστε αυτό να κυλίει από το κάτω μέρος της μιας στήλης στην κορυφή της επόμενης.

 

NeXT

Ένας σταθμός εργασίας που αναπτύχθηκε από την NeXT, Inc., η οποία είναι μια εταιρία που ιδρύθηκε από τον Steve Jobs (ένα από τους συνιδρυτές της Apple Computer). Ο σταθμός εργασίας NeXT χρησιμοποιεί μια έκδοση του λειτουργικού συστήματος UNIX και μια φιλική σύζευξη γραφικών με χρήστη που κάνει εύκολη την χρήση, αλλά και την δημιουργία εφαρμογών. Ο σταθμός εργασίας NeXT αναπτύχθηκε αρχικά για χρήση στην εκπαίδευση, αλλά βρήκε απήχηση και σαν εμπορικός σταθμός εργασίας. Βλ. επίσης workstation.

 

NLQ

Βλ. near-letter quality.

 

node (κόμβος)

Ένα σημείο στο οποίο συνδέονται δύο συσκευές. Συχνά χρησιμοποιείται σε δίκτυα για να περιγράψει το σημείο όπου ένας σταθμός εργασίας συνδέεται με τον υποτελή δικτύου (τον κεντρικό υπολογιστή).

 

noise (θόρυβος)

Ανεπιθύμητα σήματα που μπορούν να παρεμβάλλονται στην επικοινωνία ανάμεσα σε συσκευές. Φανταστείτε τον θόρυβο σαν στατικό ηλεκτρισμό σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε παρεμβολή λόγω στατικού ηλεκτρισμού σας κάνει να μην ακούτε σωστά την μουσική. Παρόμοια, ο θόρυβος μπορεί να παρεμβάλλεται στην μεταφορά δεδομένων μέσω τηλεφωνικών γραμμών ή μέσω καλωδίων δικτύου.

 

nonimpact printer (μη κρουστικός εκτυπωτής)

Κάθε εκτυπωτής που εργάζεται χωρίς να ακουμπά το χαρτί. Οι εκτυπωτές laser και οι εκτυπωτές έκχυσης μελάνης είναι δύο συνήθεις τύποι μη κρουστικών εκτυπωτών. Σε σύγκριση με τους κρουστικούς εκτυπωτές εκτυπώνουν ταχύτερα, πιο αθόρυβα και με καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είναι όμως καλοί για εκτύπωση αντιγράφων. Βλ. επίσης printers για μελέτη όλων των βασικών τύπων εκτυπωτών.

 

Norton Utilities

Ένα βοηθητικό πρόγραμμα από την Symantec Corporation. Τα βοηθήματα περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα ακύρωσης διαγραφής αρχείων που διαγράψατε κατά λάθος, ένα πρόγραμμα δοκιμής για έλεγχο της απόδοσης του υπολογιστή σας και άλλα εργαλεία σχεδιασμένα να σας απαλλάξουν από διάφορες εργασίες.

 

notebook computer (υπολογιστής μεγέθους σημειωματάριου)

Ένας φορητός συμπαγής υπολογιστής, που ζυγίζει περίπου το μισό, αλλά στοιχίζει πολύ περισσότερο από ένα συμβατικό φορητό υπολογιστή και έχει το μέγεθος ενός μεγάλου σημειωματάριου (μεγέθους Α4). Αν και πολλά μοντέλα είναι τόσο δυνατά όσο και τα αντίστοιχα μεγαλύτερα, το μικρό τους πληκτρολόγιο και η μικρή οθόνη τα κάνουν δύσκολα στην χρήση. Υπάρχουν όμως νεωτερισμοί όπως η ενσωματωμένη μπάλα ιχνηλασίας (αντί του ποντικιού) και οι μπαταρίες μεγαλύτερης διάρκειας, οι οποίοι τους κάνουν πολύ χρήσιμους για εργασία εκτός γραφείου.

 

null modem cable (σύνδεση χωρίς διαμορφωτή/αποδιαμορφωτή)

Ένα καλώδιο που χρησιμοποιείται για να συνδέσει απευθείας δύο υπολογιστές, χωρίς την χρήση μόντεμ. Τέτοια καλώδια χρησιμοποιούνται συνήθως με προγράμματα μεταφοράς αρχείων για αντιγραφή ή μεταφορά αρχείων από ένα υπολογιστή γραφείου σε ένα φορητό υπολογιστή και το αντίστροφο. π.χ., αν έχετε ένα υπολογιστή γραφείου για να εργάζεστε στο γραφείο σας, και ένα φορητό υπολογιστή για εργασία στο σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο καλώδιο για να αντιγράψετε αρχεία προς και από τους δύο υπολογιστές.

 

Num Lock key (πλήκτρο κλειδώματος αριθμητικών)

Τα πληκτρολόγια των ΙΒΜ και των συμβατών υπολογιστών έχουν ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο που περιέχει πλήκτρα για εισαγωγή αριθμών και για μετακίνηση του δρομέα. Αν πιέσετε το πλήκτρο κλειδώματος αριθμητικών, και ενεργοποιήσετε το Num Lock, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται σε λειτουργία εισαγωγής αριθμητικών, δηλαδή χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για εισαγωγή αριθμών. Αν πιέσετε πάλι το Num Lock, και το απενεργοποιήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για μετακίνηση του δρομέα.

 

number crunching (αριθμοβόρα επεξεργασία)

Ένας καθημερινός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διαδικασία εκτέλεσης περίπλοκων υπολογισμών. Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως σε σχέση με προγράμματα λογιστικών φύλλων.

 

numeric coprocessor

Βλ. math coprocessor.

 

numeric format (αριθμητική διαμόρφωση)

Σε ένα πρόγραμμα λογιστικώνφύλλων μπορείτε να εισάγετε τιμές στις κυψέλες που απαρτίζουντο λογιστικό φύλλο. Αλλά οι αριθμητικές τιμές είναι συνήθως κάτιπερισσότερο από αριθμοί. Παριστούν μια τιμή σε δολλάρια, μια ημερομηνία,ένα ποσοστό ή κάποια άλλη πραγματική τιμή. Για να δηλώσετε τιείναι μια τιμή, τα προγράμματα λογιστικών φύλλων σας επιτρέπουννα εμφανίσετε την τιμή με μια συγκεκριμένη αριθμητική διαμόρφωση.

 

numeric keypad (αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ένα ξεχωριστό τμήμα του πληκτρολογίου που περιέχει πλήκτρα για εισαγωγή αριθμών. Το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι διαφορετικό από τα πλήκτρα αριθμών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πληκτρολόγιου. Μοιάζει περισσότερο με το πληκτρολόγιο της αριθμομηχανής, επιτρέποντάς σας να πληκτρολογείτε αριθμούς στα γρήγορα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να κινείτε τον δρομέα πάνω στην οθόνη. Αν σκοπεύετε να εισάγετε πολλούς αριθμούς, σκεφθείτε μήπως πρέπει να αγοράσετε ένα πληκτρολόγιο με ξεχωριστό πληκτρολόγιο για κίνηση του δρομέα. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το αριθμητικό πληκτρολόγιο αποκλειστικά για εισαγωγή αριθμών. Δεν θα χρειάζεται να πιέζετε συνέχεια το πλήκτρο Num Lock για να μετάγεστε από λειτουργία εισαγωγής αριθμών σε λειτουργία κίνησης δρομέα.