ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Q

Quadra

Βλ. Microsoft Quadra.

 

Quattro Pro

Ένα πρόγραμμα λογιστικώνφύλλων που προωθείται από την Borland International. Στην αρχήέγινε δημοφιλές επειδή εμιμείτο τις λειτουργίες του Lotus 1-2-3με πολύ μικότερη τιμή. Το Quattro Pro για Windows όμως είναι ένανεωτεριστικό προϊόν, που ενσωματώνει την αρχή των 3-διάστατωνσελίδων σημειωματάριου (πράγμα που διευκολύνει την σύνδεση πληροφοριώναπό αρκετά φύλλα εργασίας μέσα στο ίδιο αρχείο) και που παρέχειδυνατότητες γραφικών παρουσίασης.

 

query (ερώτηση)

Σε μια βάση δεδομένων,μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ερώτηση για να εξάγετε συγκεκριμένεςπληροφορίες από την βάση δεδομένων. Φανταστείτε την βάση δεδομένωνσαν μια παραλία. Κάθε εγγραφή στην βάση δεδομένων είναι ένας κόκκοςάμμου. Τώρα, υποθέστε ότι θέλετε μια χούφτα άμμο, αλλά θέλετεμόνο χρυσούς κόκκους. Αυτή η εργασία μπορεί να χρειαστεί κάποιοχρόνο. Με μια βάση δεδομένων μπορείτε να ορίσετε μια ερώτηση πουλέει στο πρόγραμμα βάσης δεδομένων ποιές εγγραφές θέλετε. Το πρόγραμμαψάχνει στην βάση δεδομένων και εξάγει τις συγκεκριμένες εγγραφές.

 

query by example (QBE) (ερώτηση βάσει παραδείγματος)

Ένα χαρακτηριστικό που παρέχεται από πολλά προγράμματα βάσεων δεδομένων, που σας δίνει ένα εύκολο τρόπο εξαγωγής εγγραφών από μια βάση δεδομένων. Με την ερώτηση βάσει παραδείγματος, χρησιμοποιείτε μια δομή που ταιριάζει με την δομή της βάσης δεδομένων, η οποία περιέχει τις εγγραφές που θέλετε να ψάξετε.

 

query language (γλώσσα ερωτήσεων)

Ένα σύνολο κανόνων γλώσσας για αναζήτηση μιας βάσης δεδομένων και εμφάνιση των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούν τους σκοπούς σας. Οι περισσότερες γλώσσες ερωτήσεων χρησιμοποιούν απλή Αγγλική γλώσσα, αλλά με αυστηρή δομή. Η ερώτηση βάσει παραδείγματος είναι μια δημοφιλής γλώσσα ερωτήσεων, επειδή σας επιτρέπει να μιμηθείτε την μορφή των πληροφοριών που θέλετε να βρει η βάση δεδομένων. Βλ. επίσης query by example.

 

QuickBASIC

Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα, χρησιμοποιείτε εντολές που μπορείτε να καταλαβαίνετε. Για να εκτελέσει όμως το πρόγραμμα ο υπολογιστής, αυτό πρέπει να μεταγλωττιστεί ή να διερμηνευτεί σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής(γλώσσα μηχανής). Η QuickBASIC είναι ένας προχωρημένος μεταγλωττιστής, που χρησιμοποιείται για μεταγλώττιση προγραμμάτων γραμμένων σεMicrosoft BASIC, BASICA και GW-BASIC και σε εκδόσεις της BASIC που δίνονται με διάφορους υπολογιστές. Βλ. επίσης compiler.

 

quit (εγκατάλειψη)

Η χρήση ενός προκαθορισμένου συνόλου βημάτων, όταν αποφασίσετε να σταματήσετε την χρήση ενός προγράμματος. π.χ., στο Word για Windows, εγκαταλείπετε επιλέγονταςExit από το μενού File και μετά απαντώντας στις ερωτήσεις που θα σας γίνουν για αποθήκευση των αρχείων με τα οποία εργαστήκατε. Δεν πρέπει να συγχέεται με το σβήσιμο του υπολογιστή, που είναι μια κίνηση που μπορεί να χαλάσει τα αρχεία σας, αν δεν έχετε βγει κανονικά από το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή τα αρχεία μάλλον δεν θα αποθηκευτούν και μπορεί να έχετε και άλλες χειρότερες συνέπειες.

 

QWERTY (πληκτρολόγιο QWERTY)

Η πρότυπη δομή πληκτρολόγιου γραφομηχανής. Το όνομα QWERTY βγαίνει από τα πρώτα έξι πλήκτρα γραμμάτων στην πάνω αριστερή γωνία του πληκτρολόγιου.